شیوه نامه برگزاری کلاس های مجازی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401

توضیحات شیوه نامه برگزاری کلاس های مجازی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401